Có 1 kết quả:

qī shēng yīn jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

heptatonic scale