Có 1 kết quả:

qī céng jià gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

seven layer architecture (OSI)