Có 1 kết quả:

qī dài shí bān yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Epinephelus septemfasciatus