Có 1 kết quả:

qī pīn bā còu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) assembled at random
(2) a motley collection