Có 1 kết quả:

qī lǎo bā shí

1/1

qī lǎo bā shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in one's seventies (age)
(2) very old (of people)