Có 1 kết quả:

qī hūn bā sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) confused
(2) distracted