Có 1 kết quả:

qī yè shù

1/1

qī yè shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese horse chestnut (Aesculus chinensis)