Có 1 kết quả:

qī hào diàn chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) AAA battery (PRC)
(2) Taiwan equivalent: 四號電池|四号电池