Có 1 kết quả:

wàn shì hēng tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

everything is going smoothly (idiom)