Có 1 kết quả:

wàn qiān

1/1

wàn qiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) myriad
(2) multitudinous
(3) multifarious