Có 1 kết quả:

wàn gǔ qiān qiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

for all eternity (idiom)