Có 1 kết quả:

wàn gǔ cháng qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) remain fresh
(2) last forever
(3) eternal