Có 1 kết quả:

wàn shòu wú jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) may you enjoy boundless longevity (idiom)
(2) long may you live