Có 1 kết quả:

wàn shòu jú

1/1

wàn shòu jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Aztec or African marigold (Tagetes erecta)