Có 1 kết quả:

wàn suì

1/1

wàn suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Long live (the king, the revolution etc)!
(2) Your Majesty
(3) His Majesty