Có 1 kết quả:

wàn hù hóu

1/1

wàn hù hóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households)
(2) high nobles