Có 1 kết quả:

wàn wù

1/1

wàn wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

all living things