Có 1 kết quả:

wàn mù kuí kuí

1/1

Từ điển Trung-Anh

thousands of staring eyes (idiom)