Có 1 kết quả:

Wàn fú Mǎ lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Hail Mary
(2) Ave Maria (religion)