Có 1 kết quả:

wàn néng

1/1

wàn néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) omnipotent
(2) all-purpose
(3) universal