Có 1 kết quả:

wàn néng yào shi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) master key
(2) skeleton key
(3) passkey