Có 1 kết quả:

wàn lǐ jiāng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. ten thousand miles of rivers and mountains
(2) a vast territory (idiom)