Có 1 kết quả:

zhàng liáng

1/1

zhàng liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to measure
(2) measurement