Có 3 kết quả:

Sānsānsàn
Âm Pinyin: Sān, sān, sàn
Tổng nét: 3
Bộ: yī 一 (+2 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 一一一
Thương Hiệt: MMM (一一一)
Unicode: U+4E09
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tam
Âm Nôm: tam
Âm Nhật (onyomi): サン (san), ゾウ (zō)
Âm Nhật (kunyomi): み (mi), み.つ (mi.tsu), みっ.つ (mi'.tsu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: saam1, saam3

Tự hình 5

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

Sān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname San

Từ ghép 194

Cháng Jiāng Sān jiǎo zhōu 長江三角洲Cháng Jiāng Sān jiǎo zhōu 长江三角洲Cháng Jiāng Sān xiá 長江三峽Cháng Jiāng Sān xiá 长江三峡Cháng Sān jiǎo 長三角Cháng Sān jiǎo 长三角Cháng Sān jiǎo Jīng jì Qū 長三角經濟區Cháng Sān jiǎo Jīng jì Qū 长三角经济区Chūn qiū Sān Zhuàn 春秋三传Chūn qiū Sān Zhuàn 春秋三傳Dōng huá Sān yuàn 东华三院Dōng huá Sān yuàn 東華三院Huáng Shí gōng Sān lüè 黃石公三略Huáng Shí gōng Sān lüè 黄石公三略Lái qí yē Sān shì 莱齐耶三世Lái qí yē Sān shì 萊齊耶三世Liù tāo Sān lüè 六韜三略Liù tāo Sān lüè 六韬三略Mǎ Sān lì 馬三立Mǎ Sān lì 马三立Máo Dèng Sān 毛邓三Máo Dèng Sān 毛鄧三Qián Sān qiáng 錢三強Qián Sān qiáng 钱三强Sān bǎo tài jiàn 三宝太监Sān bǎo tài jiàn 三寶太監Sān běi 三北Sān Cáo 三曹Sān chà kǒu 三岔口Sān chóng 三重Sān chóng shì 三重市Sān chóng xiàn 三重县Sān chóng xiàn 三重縣Sān Dà Jì lǜ Bā Xiàng Zhù yì 三大紀律八項注意Sān Dà Jì lǜ Bā Xiàng Zhù yì 三大纪律八项注意Sān dǎo Yóu jì fū 三岛由纪夫Sān dǎo Yóu jì fū 三島由紀夫Sān dé lì 三得利Sān dì mén 三地門Sān dì mén 三地门Sān dì mén xiāng 三地門鄉Sān dì mén xiāng 三地门乡Sān diāo jiǎo 三貂角Sān dié jì 三叠纪Sān dié jì 三疊紀Sān dié jì 三迭紀Sān dié jì 三迭纪Sān dū shuǐ zú Zì zhì xiàn 三都水族自治县Sān dū shuǐ zú Zì zhì xiàn 三都水族自治縣Sān dū xiàn 三都县Sān dū xiàn 三都縣Sān fān pàn luàn 三藩叛乱Sān fān pàn luàn 三藩叛亂Sān fān shì 三藩市Sān gè Dài biǎo 三个代表Sān gè Dài biǎo 三個代表Sān ge Shì jiè 三个世界Sān ge Shì jiè 三個世界Sān guāng Zhèng cè 三光政策Sān guó 三国Sān guó 三國Sān guó shǐ jì 三国史记Sān guó shǐ jì 三國史記Sān guó Yǎn yì 三国演义Sān guó Yǎn yì 三國演義Sān guó zhì 三国志Sān guó zhì 三國志Sān hé 三河Sān hé shì 三河市Sān hé xiàn 三河县Sān hé xiàn 三河縣Sān jiā cūn 三家村Sān jiāng bìng liú 三江並流Sān jiāng bìng liú 三江并流Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn 三江侗族自治县Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn 三江侗族自治縣Sān jiāng píng yuán 三江平原Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū 三江生态旅游区Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū 三江生態旅遊區Sān jiāng yuán 三江源Sān jiǎo zuò 三角座Sān Jiào 三教Sān jǐng 三井Sān K dǎng 三K党Sān K dǎng 三K黨Sān lǐ hé 三里河Sān lǐ tún 三里屯Sān lián Shū diàn 三联书店Sān lián Shū diàn 三聯書店Sān líng 三菱Sān lüè 三略Sān lù 三鹿Sān lù Jí tuán 三鹿集团Sān lù Jí tuán 三鹿集團Sān lùn zōng 三論宗Sān lùn zōng 三论宗Sān mén 三門Sān mén 三门Sān mén xiá 三門峽Sān mén xiá 三门峡Sān mén xiá shì 三門峽市Sān mén xiá shì 三门峡市Sān mén xiàn 三門縣Sān mén xiàn 三门县Sān mín 三民Sān mín qū 三民区Sān mín qū 三民區Sān mín xiāng 三民乡Sān mín xiāng 三民鄉Sān míng 三明Sān míng shì 三明市Sān pǔ 三浦Sān pǔ Méi yuán 三浦梅园Sān pǔ Méi yuán 三浦梅園Sān shān 三山Sān shān qū 三山区Sān shān qū 三山區Sān shuǐ 三水Sān shuǐ qū 三水区Sān shuǐ qū 三水區Sān shuǐ xiàn 三水县Sān shuǐ xiàn 三水縣Sān Sū 三苏Sān Sū 三蘇Sān suì 三穗Sān suì xiàn 三穗县Sān suì xiàn 三穗縣Sān tái 三台Sān tái xiàn 三台县Sān tái xiàn 三台縣Sān tián 三田Sān wān 三湾Sān wān 三灣Sān wān xiāng 三湾乡Sān wān xiāng 三灣鄉Sān wèi Yī tǐ 三位一体Sān wèi Yī tǐ 三位一體Sān xiá 三峡Sān xiá 三峽Sān xiá Dà bà 三峡大坝Sān xiá Dà bà 三峽大壩Sān xiá Shuǐ kù 三峡水库Sān xiá Shuǐ kù 三峽水庫Sān xiá wǔ yì 三侠五义Sān xiá wǔ yì 三俠五義Sān xiá zhèn 三峡镇Sān xiá zhèn 三峽鎮Sān xīng 三星Sān xīng Jí tuán 三星集团Sān xīng Jí tuán 三星集團Sān xīng xiāng 三星乡Sān xīng xiāng 三星鄉Sān yà 三亚Sān yà 三亞Sān yà shì 三亚市Sān yà shì 三亞市Sān yáng 三洋Sān yè xīng yún 三叶星云Sān yè xīng yún 三葉星雲Sān yì 三义Sān yì 三義Sān yì xiāng 三义乡Sān yì xiāng 三義鄉Sān yuán 三原Sān yuán qū 三元区Sān yuán qū 三元區Sān yuán Xiàn 三原县Sān yuán Xiàn 三原縣Sān yuè 三月Sān yuè Jiē 三月街Sān zàng 三藏Sān zàng fǎ shī 三藏法师Sān zàng fǎ shī 三藏法師Sān zhī 三芝Sān zhī xiāng 三芝乡Sān zhī xiāng 三芝鄉Sān Zhōng Quán huì 三中全会Sān Zhōng Quán huì 三中全會Sān zì 三自Sān zì Àì guó Jiào huì 三自愛國教會Sān zì Àì guó Jiào huì 三自爱国教会Sān zì Jiào huì 三自教会Sān zì Jiào huì 三自教會Sān zì Jīng 三字經Sān zì Jīng 三字经Táo yuán Sān Jié yì 桃园三结义Táo yuán Sān Jié yì 桃園三結義Wú Sān guì 吳三桂Wú Sān guì 吴三桂Zhāng Sān 张三Zhāng Sān 張三Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三門縣Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三门县Zhū Sān jiǎo 珠三角

sān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ba, 3

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số ba.
2. (Danh) Họ “Tam”.
3. (Tính) Thứ ba. ◎Như: “giá thứ bỉ tái tha đắc liễu đệ tam danh” 這次比賽他得了第三名 trong cuộc thi đó, anh ta chiếm được hạng thứ ba.
4. (Tính) Nhiều lần, lắm lượt. ◎Như: “tam phiên lưỡng thứ” 三番兩次 ba lần bốn lượt, “nhất vấn tam bất tri” 一問三不知 từ đầu tới cuối chẳng biết gì cả.
5. Một âm là “tám”. (Phó) Nhiều lần, làm đi làm lại. ◇Luận Ngữ 論語: “Nam Dong tám phục Bạch Khuê” 南容三復白圭 (Tiên tiến 先進) Ông Nam Dong đọc đi đọc lại thơ Bạch Khuê.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ba: 三人行,則必有我師 Ba người cùng đi ắt phải có một người làm thầy ta (Hàn Dũ);
② Thứ ba: 一鼓作氣,再而衰,三而竭 Đánh trống lần thứ nhất thì quân sĩ hăng lên, lần thứ hai thì giảm xuống, đến lần thứ ba thì không còn hăng nữa (Tả truyện); 洛陽三月飛胡沙 Tháng ba ở Lạc Dương cát bay mù mịt (Lí Bạch);
③ Nhiều lần: 三復斯言 Suy nghĩ mãi về lời nói này; 三思而後行 Nghĩ kĩ rồi mới làm; 吾日三省吾身 Ta mỗi ngày xét lại thân ta ba lần (Luận ngữ); 三折肱,知爲良醫 Ba lần bị gãy tay, mới biết cách trị mà trở thành lương y (Tả truyện); 吾嘗三戰三北 Ta từng ba lần đánh trận ba lần thua (Liệt tử).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số ba — Chỉ số nhiều. Td: Tái tam ( nhiều lần ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều. Nhiều lần — Một âm là Tam. Xem Tam.

Từ điển Trung-Anh

(1) three
(2) 3

Từ ghép 660

ā sān 阿三Ān bèi Jìn sān 安倍晉三Ān bèi Jìn sān 安倍晋三bā èr sān pào zhàn 八二三炮战bā èr sān pào zhàn 八二三砲戰bā sān lǎn sì 巴三覽四bā sān lǎn sì 巴三览四Bǎi mù dà sān jiǎo 百慕大三角bàn yè sān gēng 半夜三更Bēn sān 奔三biē sān 瘪三biē sān 癟三bīng dòng sān chǐ , fēi yī rì zhī hán 冰冻三尺,非一日之寒bīng dòng sān chǐ , fēi yī rì zhī hán 冰凍三尺,非一日之寒bǐng sān chún 丙三醇bù děng biān sān jiǎo xíng 不等边三角形bù děng biān sān jiǎo xíng 不等邊三角形bù guǎn sān qī èr shí yī 不管三七二十一bù guī zé sān jiǎo xíng 不規則三角形bù guī zé sān jiǎo xíng 不规则三角形bù sān bù sì 不三不四bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà 不孝有三,无后为大bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà 不孝有三,無後為大Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 長江三角洲經濟區Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 长江三角洲经济区cháng sān 長三cháng sān 长三chū sān 初三chuán sān guò sì 传三过四chuán sān guò sì 傳三過四chuí xián sān chǐ 垂涎三尺cí sān chún 雌三醇cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng 此地无银三百两cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng 此地無銀三百兩Dà jiāng Jiàn sān láng 大江健三郎dà nián sān shí 大年三十dà sān 大三dà sān dù 大三度dà sān hé xián 大三和弦dà xiǎo sān dù 大小三度děng biān sān jiǎo xíng 等边三角形děng biān sān jiǎo xíng 等邊三角形děng yāo sān jiǎo xíng 等腰三角形dī sān xià sì 低三下四dì sān chǎn yè 第三产业dì sān chǎn yè 第三產業Dì sān Dì guó 第三帝国Dì sān Dì guó 第三帝國dì sān fāng 第三方Dì sān Guó jì 第三国际Dì sān Guó jì 第三國際dì sān jì 第三紀dì sān jì 第三纪dì sān jì dù 第三季度dì sān shēng 第三声dì sān shēng 第三聲dì sān shí 第三十dì sān shì jiè 第三世界dì sān wèi 第三位dì sān xiān 地三鮮dì sān xiān 地三鲜dì sān zhě 第三者dì sān zhuàng tài 第三状态dì sān zhuàng tài 第三狀態diān sān dǎo sì 顛三倒四diān sān dǎo sì 颠三倒四diū sān là sì 丟三落四diū sān là sì 丢三落四Dōng fāng sān Bó shì 东方三博士Dōng fāng sān Bó shì 東方三博士Dōng sān Shěng 东三省Dōng sān Shěng 東三省èr lǜ yì sān jù qíng suān nà 二氯异三聚氰酸钠èr lǜ yì sān jù qíng suān nà 二氯異三聚氰酸鈉èr shí yī sān tǐ zōng hé zhèng 21三体综合症èr shí yī sān tǐ zōng hé zhèng 21三體綜合症fàn zhū jiāng sān jiǎo 泛珠江三角fàn zhū sān jiǎo 泛珠三角fēng sān 封三Fǔ yuǎn sān jiǎo zhōu 抚远三角洲Fǔ yuǎn sān jiǎo zhōu 撫遠三角洲fù bù guò sān dài 富不过三代fù bù guò sān dài 富不過三代gān yóu sān zhī 甘油三脂gān yóu sān zhǐ 甘油三酯gé sān chà wǔ 隔三差五gōng sān tóu jī 肱三头肌gōng sān tóu jī 肱三頭肌gōng sī sān míng zhì 公司三明治gōu sān dā sì 勾三搭四guǎn tā sān qī èr shí yī 管他三七二十一héng sān shù sì 横三竖四héng sān shù sì 橫三豎四huà dào zuǐ biān liú sān fēn 話到嘴邊留三分huà dào zuǐ biān liú sān fēn 话到嘴边留三分huáng jiǎo sān zhǐ chún 黃腳三趾鶉huáng jiǎo sān zhǐ chún 黄脚三趾鹑huǒ mào sān zhàng 火冒三丈huò bǐ sān jiā 貨比三家huò bǐ sān jiā 货比三家huò bǐ sān jiā bù chī kuī 貨比三家不吃虧huò bǐ sān jiā bù chī kuī 货比三家不吃亏huò wèn sān jiā bù chī kuī 貨問三家不吃虧huò wèn sān jiā bù chī kuī 货问三家不吃亏jǐ cì sān fān 几次三番jǐ cì sān fān 幾次三番Jiàn sān jiāng 建三江jiǎo tù sān kū 狡兔三窟jiē èr lián sān 接二连三jiē èr lián sān 接二連三jīn bèi sān zhǐ zhuó mù niǎo 金背三趾啄木鳥jīn bèi sān zhǐ zhuó mù niǎo 金背三趾啄木鸟Jīn sān jiǎo 金三角Jīn Yǒng sān 金泳三Jiǔ sān Xué shè 九三学社Jiǔ sān Xué shè 九三學社jǔ yī fǎn sān 举一反三jǔ yī fǎn sān 舉一反三kāi sān cì fāng 开三次方kāi sān cì fāng 開三次方kuáng sān zhà sì 狂三詐四kuáng sān zhà sì 狂三诈四lǎo sān piān 老三篇lǎo sān sè 老三色Lǐ bài sān 礼拜三Lǐ bài sān 禮拜三lián sān bìng sì 连三并四lián sān bìng sì 連三併四liǎng àn sān dì 两岸三地liǎng àn sān dì 兩岸三地liǎng miàn sān dāo 两面三刀liǎng miàn sān dāo 兩面三刀lín sān zhǐ chún 林三趾鶉lín sān zhǐ chún 林三趾鹑lù hǎi kōng sān jūn 陆海空三军lù hǎi kōng sān jūn 陸海空三軍Mǎ sān jiā 馬三家Mǎ sān jiā 马三家Méi gōng hé sān jiǎo zhōu 湄公河三角洲Míng shí sān líng 明十三陵Mò sān bǐ kè 莫三比克Nán sān jiǎo zuò 南三角座nián sān shí 年三十pà sī kǎ sān jiǎo xíng 帕斯卡三角形piān sān lún 偏三輪piān sān lún 偏三轮piān sān lún mó tuō chē 偏三輪摩托車piān sān lún mó tuō chē 偏三轮摩托车pīn mìng sān láng 拼命三郎qí sān 其三Qián Jiā sān dà jiā 乾嘉三大家qián sān jiǎ 前三甲rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色体三倍体症rǎn sè tǐ sān bèi tǐ zhèng 染色體三倍體症rào liáng sān rì 繞梁三日rào liáng sān rì 绕梁三日rén yǒu sān jí 人有三急rù mù sān fēn 入木三分sān ā yí 三阿姨sān ào tāng 三拗汤sān ào tāng 三拗湯sān bā 三八sān bā xiàn 三八線sān bā xiàn 三八线sān bǎi 三百sān bǎi liù shí háng 三百六十行sān bān dǎo 三班倒sān bāo 三包sān bāo tāi 三胞胎sān bǎo 三宝sān bǎo 三寶sān bǎo niǎo 三宝鸟sān bǎo niǎo 三寶鳥sān bèi 三倍sān biān xíng 三边形sān biān xíng 三邊形sān bù 三不sān bù guǎn 三不管sān bù qǔ 三部曲sān bù wǔ shí 三不五时sān bù wǔ shí 三不五時sān bù zhān 三不沾sān bù zhī 三不知sān C 三Csān chā jǐ 三叉戟sān chā shén jīng 三叉神經sān chā shén jīng 三叉神经sān chá liù fàn 三茶六飯sān chá liù fàn 三茶六饭sān cháng liǎng duǎn 三長兩短sān cháng liǎng duǎn 三长两短sān chóng 三重sān chóng zòu 三重奏sān chóu 三仇sān chūn 三春sān cì 三次sān cì fāng 三次方sān cì fāng chéng 三次方程sān cì mì 三次冪sān cì mì 三次幂sān cì qū xiàn 三次曲線sān cì qū xiàn 三次曲线sān cì yuán 三次元sān cóng sì dé 三从四德sān cóng sì dé 三從四德sān cuī sì qǐng 三催四請sān cuī sì qǐng 三催四请sān cùn bù làn zhī shé 三寸不烂之舌sān cùn bù làn zhī shé 三寸不爛之舌sān dài 三代sān dài tóng táng 三代同堂sān dào méi cǎo wú 三道眉草鵐sān dào méi cǎo wú 三道眉草鹀sān děng fēn 三等分sān děng fēn jiǎo 三等分角sān diǎn quán lòu 三点全露sān diǎn quán lòu 三點全露sān diǎn shuǐ 三点水sān diǎn shuǐ 三點水sān dù 三度sān duàn lùn 三段論sān duàn lùn 三段论sān duì sān dòu niú 三对三斗牛sān duì sān dòu niú 三對三鬥牛sān fǎ sī 三法司sān fān wǔ cì 三番五次sān fān zhī luàn 三藩之乱sān fān zhī luàn 三藩之亂sān fǎn 三反sān fǎn yùn dòng 三反运动sān fǎn yùn dòng 三反運動sān fèi 三废sān fèi 三廢sān fēn 三分sān fēn shú 三分熟sān fēn zhī yī 三分之一sān fēn zhōng rè dù 三分鐘熱度sān fēn zhōng rè dù 三分钟热度sān fú 三伏sān fú huà péng 三氟化硼sān fú tiān 三伏天sān gāng wǔ cháng 三綱五常sān gāng wǔ cháng 三纲五常sān gè chòu pí jiang , dǐng gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,顶个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , dǐng gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,頂個諸葛亮sān gè chòu pí jiang , hé chéng yī gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , hé chéng yī gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò yī gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,赛过一个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò yī gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,賽過一個諸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,赛过诸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,賽過諸葛亮sān gè chòu pí jiang , shèng guò yī gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,胜过一个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , shèng guò yī gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,勝過一個諸葛亮sān gè nǚ rén yī gè xū 三个女人一个墟sān gè nǚ rén yī gè xū 三個女人一個墟sān ge nǚ rén yī tái xì 三个女人一台戏sān ge nǚ rén yī tái xì 三個女人一臺戲sān gēng 三更sān gēng bàn yè 三更半夜sān gōng jīng fèi 三公經費sān gōng jīng fèi 三公经费sān gōng xiāo fèi 三公消費sān gōng xiāo fèi 三公消费sān gū liù pó 三姑六婆sān gù máo lú 三顧茅廬sān gù máo lú 三顾茅庐sān guān dà dì 三官大帝sān guāng 三光sān guī yī 三归依sān guī yī 三歸依sān guì jiǔ kòu 三跪九叩sān hào diàn chí 三号电池sān hào diàn chí 三號電池sān hào mù gān 三号木杆sān hào mù gān 三號木桿sān hé huì 三合会sān hé huì 三合會sān hé tǔ 三合土sān hé xián 三和弦sān hé xīng 三合星sān hé yī 三合一sān hé yī yì miáo 三合一疫苗sān hé yuàn 三合院sān huáng 三皇sān huáng pào chuí 三皇炮捶sān huáng wǔ dì 三皇五帝sān hún 三魂sān hún qī pò 三魂七魄sān jí 三級sān jí 三级sān jí guǎn 三极管sān jí guǎn 三極管sān jí piàn 三級片sān jí piàn 三级片sān jí shì guān 三級士官sān jí shì guān 三级士官sān jí tiào 三級跳sān jí tiào 三级跳sān jí tiào yuǎn 三級跳遠sān jí tiào yuǎn 三级跳远sān jiǎ 三甲sān jià 三价sān jià 三價sān jià mǎ chē 三駕馬車sān jià mǎ chē 三驾马车sān jiān shān zhǐ jiǎn 三尖杉酯碱sān jiān shān zhǐ jiǎn 三尖杉酯鹼sān jiàn 三鍵sān jiàn 三键sān jiàn tào shì xī zhuāng 三件套式西装sān jiàn tào shì xī zhuāng 三件套式西裝sān jiāo 三焦sān jiāo 三膲sān jiǎo 三角sān jiǎo bǎn 三角板sān jiǎo cè liáng fǎ 三角测量法sān jiǎo cè liáng fǎ 三角測量法sān jiǎo dèng 三角凳sān jiǎo fǎ 三角法sān jiǎo fù dài 三角腹带sān jiǎo fù dài 三角腹帶sān jiǎo guān xì 三角关系sān jiǎo guān xì 三角關係sān jiǎo hán shù 三角函数sān jiǎo hán shù 三角函數sān jiǎo jī 三角肌sān jiǎo jià 三脚架sān jiǎo jià 三腳架sān jiǎo jīn 三角巾sān jiǎo kǒng lóng 三角恐龍sān jiǎo kǒng lóng 三角恐龙sān jiǎo kù 三角裤sān jiǎo kù 三角褲sān jiǎo kù chǎ 三角裤衩sān jiǎo kù chǎ 三角褲衩sān jiǎo liàn ài 三角恋爱sān jiǎo liàn ài 三角戀愛sān jiǎo liǎng bù 三脚两步sān jiǎo liǎng bù 三腳兩步sān jiǎo lóng 三角龍sān jiǎo lóng 三角龙sān jiǎo māo 三脚猫sān jiǎo māo 三腳貓sān jiǎo tiě 三角鐵sān jiǎo tiě 三角铁sān jiǎo xíng 三角形sān jiǎo xué 三角学sān jiǎo xué 三角學sān jiǎo zhài 三角债sān jiǎo zhài 三角債sān jiǎo zhōu 三角洲sān jiǎo zhù tǐ 三角柱体sān jiǎo zhù tǐ 三角柱體sān jiǎo zhuī 三角錐sān jiǎo zhuī 三角锥sān jiào jiǔ liú 三教九流sān jiǔ tiān 三九天sān jù huà bù lí běn háng 三句話不離本行sān jù huà bù lí běn háng 三句话不离本行sān jù qíng àn 三聚氰胺sān jūn 三军sān jūn 三軍sān jūn yòng mìng 三军用命sān jūn yòng mìng 三軍用命sān kuàng lán 三框栏sān kuàng lán 三框欄sān léng cǎo 三棱草sān léng cǎo 三稜草sān léng jìng 三棱镜sān léng jìng 三稜鏡sān lián guǎn 三联管sān lián guǎn 三聯管sān lián shèng 三连胜sān lián shèng 三連勝sān liǎng 三两sān liǎng 三兩sān lín suān xiàn gān 三磷酸腺苷sān lìng wǔ shēn 三令五申sān liú 三流sān lǜ huà lín 三氯化磷sān lǜ huà tiě 三氯化鐵sān lǜ huà tiě 三氯化铁sān lǜ jiǎ wán 三氯甲烷sān lǜ qíng àn 三氯氰胺sān lǜ yǎng lín 三氯氧磷sān lǜ yǐ wán 三氯已烷sān lǜ yǐ xī 三氯已烯sān lún chē 三輪車sān lún chē 三轮车sān lún chē fū 三輪車夫sān lún chē fū 三轮车夫sān mǎ tóng cáo 三馬同槽sān mǎ tóng cáo 三马同槽sān máo māo 三毛猫sān máo māo 三毛貓sān mèi 三昧sān miǎo jiāo 三秒胶sān miǎo jiāo 三秒膠sān mín zhǔ yì 三民主义sān mín zhǔ yì 三民主義sān míng zhì 三明治sān nóng 三农sān nóng 三農sān nóng wèn tí 三农问题sān nóng wèn tí 三農問題sān P 三Psān pēi céng dòng wù 三胚层动物sān pēi céng dòng wù 三胚層動物sān péi xiǎo jie 三陪小姐sān péng sì yǒu 三朋四友sān qī 三七sān qī èr shí yī 三七二十一sān qī kāi 三七开sān qī kāi 三七開sān qī kāi dìng lùn 三七开定论sān qī kāi dìng lùn 三七開定論sān qī zǐ 三七仔sān qīn liù gù 三亲六故sān qīn liù gù 三親六故sān quán dǐng lì 三权鼎立sān quán dǐng lì 三權鼎立sān quán fēn lì 三权分立sān quán fēn lì 三權分立sān rén chéng hǔ 三人成虎sān rén kǒu qì 三人口气sān rén kǒu qì 三人口氣sān rén xíng 三人行sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī 三人行,必有我师sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī 三人行,必有我師sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 三人行,则必有我师sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 三人行,則必有我師sān sān liǎng liǎng 三三两两sān sān liǎng liǎng 三三兩兩sān sè jǐn 三色堇sān sè māo 三色猫sān sè māo 三色貓sān sè zǐ luó lán 三色紫罗兰sān sè zǐ luó lán 三色紫羅蘭sān shēng yǒu xìng 三生有幸sān shí 三十sān shí bā dù xiàn 三十八度線sān shí bā dù xiàn 三十八度线sān shí ér lì 三十而立sān shí èr wèi yuán 三十二位元sān shí èr xiàng 三十二相sān shí liù jì 三十六計sān shí liù jì 三十六计sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六計,走為上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六计,走为上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六計,走為上計sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六计,走为上计sān shí liù zì mǔ 三十六字母sān shì 三世sān shǒu bìng 三手病sān sī ér hòu xíng 三思而后行sān sī ér hòu xíng 三思而後行sān sī ér xíng 三思而行sān suān gān yóu zhǐ 三酸甘油酯sān suǒ jǐn shé 三索錦蛇sān suǒ jǐn shé 三索锦蛇sān tàn táng 三碳糖sān tí zhuō 三屉桌sān tí zhuō 三屜桌sān tǐ 三体sān tǐ 三體sān tǐ wèn tí 三体问题sān tǐ wèn tí 三體問題sān tiān bù dǎ , shàng fáng jiē wǎ 三天不打,上房揭瓦sān tiān dǎ yú , liǎng tiān shài wǎng 三天打魚,兩天曬網sān tiān dǎ yú , liǎng tiān shài wǎng 三天打鱼,两天晒网sān tiān liǎng tóu 三天两头sān tiān liǎng tóu 三天兩頭sān tián 三田sān tiáo 三条sān tiáo 三條sān tōng 三通sān tóu jī 三头肌sān tóu jī 三頭肌sān tóu liù bì 三头六臂sān tóu liù bì 三頭六臂sān tuì 三退sān wǎ liǎng shè 三瓦两舍sān wǎ liǎng shè 三瓦兩舍sān wàn 三万sān wàn 三萬sān wéi 三围sān wéi 三圍sān wéi 三維sān wéi 三维sān wéi kōng jiān 三維空間sān wéi kōng jiān 三维空间sān wèi bó shì 三位博士sān wèi xiàn 三味線sān wèi xiàn 三味线sān wēn nuǎn 三温暖sān wēn nuǎn 三溫暖sān wén yú 三文魚sān wén yú 三文鱼sān wén zhì 三文治sān wǔ 三五sān wǔ chéng qún 三五成群sān xiá 三峡sān xiá 三峽sān xià liǎng xià 三下两下sān xià liǎng xià 三下兩下sān xià wǔ chú èr 三下五除二sān xiān 三鮮sān xiān 三鲜sān xián 三弦sān xiāng 三厢sān xiāng 三廂sān xiàng 三項sān xiàng 三项sān xiàng diǎn 三相点sān xiàng diǎn 三相點sān xiàng quán néng 三項全能sān xiàng quán néng 三项全能sān xiàng shì 三項式sān xiàng shì 三项式sān xiāo jī jiǎ běn 三硝基甲苯sān xīn èr yì 三心二意sān xīng 三星sān xún jiǔ shí 三旬九食sān yán liǎng jù 三言两句sān yán liǎng jù 三言兩句sān yán liǎng yǔ 三言两语sān yán liǎng yǔ 三言兩語sān yè cǎo 三叶草sān yè cǎo 三葉草sān yè chóng 三叶虫sān yè chóng 三葉蟲sān yí jiào 三夷教sān yīn 三音sān yīn dù 三音度sān yòng biǎo 三用表sān yuán chún 三元醇sān yuán yùn suàn 三元运算sān yuán yùn suàn 三元運算sān yuán zé 三原则sān yuán zé 三原則sān yuè 三月sān yuè fèn 三月份sān zhēn jiǔ liè 三貞九烈sān zhēn jiǔ liè 三贞九烈sān zhèn 三振sān zhèn chū jú 三振出局sān zhī shǒu 三只手sān zhī shǒu 三隻手sān zhǐ bīn yù 三趾滨鹬sān zhǐ bīn yù 三趾濱鷸sān zhǐ cuì niǎo 三趾翠鳥sān zhǐ cuì niǎo 三趾翠鸟sān zhǐ ōu 三趾鷗sān zhǐ ōu 三趾鸥sān zhǐ yā què 三趾鴉雀sān zhǐ yā què 三趾鸦雀sān zhǐ zhuó mù niǎo 三趾啄木鳥sān zhǐ zhuó mù niǎo 三趾啄木鸟sān zhù mén 三柱門sān zhù mén 三柱门sān zī qǐ yè 三資企業sān zī qǐ yè 三资企业sān zì jīng 三字經sān zì jīng 三字经sān zú 三族sān zú jīn wū 三足金乌sān zú jīn wū 三足金烏sān zú wū 三足乌sān zú wū 三足烏shí sān 十三shí sān diǎn 十三点shí sān diǎn 十三點Shí sān jīng 十三經Shí sān jīng 十三经shí sān rì 十三日shí sān zhāng 十三张shí sān zhāng 十三張shì bù guò sān 事不过三shì bù guò sān 事不過三shì yào sān fēn dú 是药三分毒shì yào sān fēn dú 是藥三分毒shuō sān dào sì 說三道四shuō sān dào sì 说三道四Tài zǐ shí sān fēng 太子十三峰Táng sān zàng 唐三藏Táng shī sān bǎi shǒu 唐詩三百首Táng shī sān bǎi shǒu 唐诗三百首tiāo sān jiǎn sì 挑三拣四tiāo sān jiǎn sì 挑三揀四tiáo sān wō sì 調三窩四tiáo sān wō sì 调三窝四tiǎo sān wō sì 挑三窝四tiǎo sān wō sì 挑三窩四tuī sān zǔ sì 推三阻四tuì bì sān shè 退避三捨tuì bì sān shè 退避三舍wǎng kāi sān miàn 網開三面wǎng kāi sān miàn 网开三面wéi biān sān jué 韋編三絕wéi biān sān jué 韦编三绝wú fēng sān chǐ làng 无风三尺浪wú fēng sān chǐ làng 無風三尺浪wú shì bù dēng sān bǎo diàn 无事不登三宝殿wú shì bù dēng sān bǎo diàn 無事不登三寶殿wǔ jiǎng sì měi sān rè ài 五講四美三熱愛wǔ jiǎng sì měi sān rè ài 五讲四美三热爱xià sān làn 下三滥xià sān làn 下三濫xià sān làn 下三烂xià sān làn 下三爛xiàn piào lìng hé gān sān lín suān 腺嘌呤核苷三磷酸xiǎo sān 小三xiǎo sān dù 小三度xiǎo sān hé xián 小三和弦Xiǎo yuān Huì sān 小淵惠三Xiǎo yuān Huì sān 小渊惠三xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ 新官上任三把火Xīng qī sān 星期三yī bǎn sān yǎn 一板三眼yī bō sān zhé 一波三折yī chàng sān tàn 一倡三叹yī chàng sān tàn 一倡三歎yī chàng sān tàn 一唱三叹yī chàng sān tàn 一唱三嘆yī ér zài , zài ér sān 一而再,再而三yī kū èr nào sān shàng diào 一哭二闹三上吊yī kū èr nào sān shàng diào 一哭二鬧三上吊Yī luò wǎ dǐ sān jiǎo zhōu 伊洛瓦底三角洲yī rì bù jiàn , rú gé sān qiū 一日不見,如隔三秋yī rì bù jiàn , rú gé sān qiū 一日不见,如隔三秋yī rì sān cān 一日三餐yī rì sān qiū 一日三秋yī wèn sān bù zhī 一問三不知yī wèn sān bù zhī 一问三不知yuē fǎ sān zhāng 約法三章yuē fǎ sān zhāng 约法三章Yuē hàn sān shū 約翰三書Yuē hàn sān shū 约翰三书zài sān 再三zài sān zài sì 再三再四zài shuāi sān jié 再衰三竭zēng sān hé xián 增三和弦Zhāng sān , Lǐ sì , Wáng wǔ , Zhào liù 张三,李四,王五,赵六Zhāng sān , Lǐ sì , Wáng wǔ , Zhào liù 張三,李四,王五,趙六Zhāng sān Lǐ sì 张三李四Zhāng sān Lǐ sì 張三李四zhāo sān mù sì 朝三暮四zháo sān bù zháo liǎng 着三不着两zháo sān bù zháo liǎng 著三不著兩zhí jiǎo sān jiǎo 直角三角zhí jiǎo sān jiǎo xíng 直角三角形Zhōu sān 周三Zhōu sān 週三zhōu sān jìng yī 周三径一zhōu sān jìng yī 周三徑一Zhū jiāng sān jiǎo zhōu 珠江三角洲zōng sān zhǐ chún 棕三趾鶉zōng sān zhǐ chún 棕三趾鹑zǒng huì sān míng zhì 总会三明治zǒng huì sān míng zhì 總會三明治

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số ba.
2. (Danh) Họ “Tam”.
3. (Tính) Thứ ba. ◎Như: “giá thứ bỉ tái tha đắc liễu đệ tam danh” 這次比賽他得了第三名 trong cuộc thi đó, anh ta chiếm được hạng thứ ba.
4. (Tính) Nhiều lần, lắm lượt. ◎Như: “tam phiên lưỡng thứ” 三番兩次 ba lần bốn lượt, “nhất vấn tam bất tri” 一問三不知 từ đầu tới cuối chẳng biết gì cả.
5. Một âm là “tám”. (Phó) Nhiều lần, làm đi làm lại. ◇Luận Ngữ 論語: “Nam Dong tám phục Bạch Khuê” 南容三復白圭 (Tiên tiến 先進) Ông Nam Dong đọc đi đọc lại thơ Bạch Khuê.