Có 1 kết quả:

sān qī

1/1

sān qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pseudoginseng (Panax pseudoginseng), hemostatic herb

Một số bài thơ có sử dụng