Có 1 kết quả:

sān qī èr shí yī

1/1

sān qī èr shí yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) three sevens are twenty-one (idiom)
(2) the facts of the matter
(3) the actual situation