Có 1 kết quả:

sān qī kāi

1/1

sān qī kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ratio seventy to thirty
(2) thirty percent failure, seventy percent success