Có 1 kết quả:

sān qī kāi dìng lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

thirty percent failure, seventy percent success, the official PRC verdict on Mao Zedong