Có 1 kết quả:

sān wàn

1/1

sān wàn

giản thể

Từ điển phổ thông

ba vạn, 30000