Có 1 kết quả:

sān gè chòu pí jiang , sài guò Zhū gě Liàng ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄙㄞˋ ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. three ignorant cobblers add up to a genius (idiom); fig. collective wisdom
(2) wisdom of the masses exceeds that of any individual