Có 1 kết quả:

sān rén kǒu qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

third person (grammar)