Có 1 kết quả:

sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius)