Có 1 kết quả:

sān yuán yùn suàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

ternary operator (computing)