Có 1 kết quả:

sān guāng

1/1

sān guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the sun, the moon, and the stars

Một số bài thơ có sử dụng