Có 1 kết quả:

sān hé huì

1/1

sān hé huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) triad, Chinese crime gang
(2) triad society, anti-Manchu secret society in Qing-dynasty China