Có 2 kết quả:

Sān zì Jīngsān zì jīng

1/2

Sān zì Jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Three Character Classic, 13th century reading primer consisting of Confucian tenets in lines of 3 characters

sān zì jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) swearword
(2) four-letter word