Có 1 kết quả:

sān guān dà dì

1/1

sān guān dà dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the three gods in charge of heaven, earth and water (Daoism)