Có 1 kết quả:

sān bǎo

1/1

sān bǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the Three Precious Treasures of Buddhism, namely: the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order)

Một số bài thơ có sử dụng