Có 1 kết quả:

Sān xiá Dà bà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three Gorges Dam on the Yangtze River