Có 1 kết quả:

sān sī ér hòu xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

think again and again before acting (idiom); consider carefully in advance