Có 1 kết quả:

sān míng zhì

1/1

sān míng zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sandwich (loanword)
(2) CL:個|个[ge4]