Có 1 kết quả:

sān guī yī

1/1

sān guī yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Three Pillars of Faith (Buddha, dharma, sangha)
(2) see also 三寶|三宝[san1 bao3]