Có 1 kết quả:

sān jiāo

1/1

sān jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(TCM) the three truncal cavities (thoracic, abdominal and pelvic), known as the "triple heater" or "San Jiao"