Có 1 kết quả:

sān léng jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(triangular) prism