Có 1 kết quả:

sān děng fēn

1/1

sān děng fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trisection (math.)
(2) trisecting an angle