Có 1 kết quả:

sān jí

1/1

sān jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grade 3
(2) third class
(3) category C