Có 1 kết quả:

sān jí piàn

1/1

sān jí piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

third category movie (containing sexual or violent content)