Có 1 kết quả:

sān suǒ jǐn shé

1/1

Từ điển Trung-Anh

copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake