Có 1 kết quả:

sān wéi

1/1

sān wéi

phồn thể

Từ điển phổ thông

ba chiều, không gian ba chiều

Từ điển Trung-Anh

(1) three-dimensional
(2) 3D