Có 1 kết quả:

sān jí tiào yuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) triple jump (athletics)
(2) hop, skip and jump